Nitrianska 1133

958 01 Partizánske

+421 917 622 187

Pon - Pia: 7:00 - 15:00

GDPR

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Obchodné meno:Trendstav s.r.o.
Sídlo:Dolná 1209/13, 958 03 Partizánske, SR
IČO:47 505 117
Kontaktný údaj:Peter Huraj – email: obchod@trendstav.sk

Zástupca prevádzkovateľa   n i e     j e   u s t a n o v e n ý.

Zodpovedná osoba  n i e     j e   u s t a n o v e n á.

Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je (i) v prípade uzatvorenia zmluvy, plnenia povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa a (iii) kontaktovania dotknutej osoby.

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie zmlúv, evidencia a správa zmlúv, ktorých predmetom je prevod alebo budúci prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ako aj zmlúv o dielo a zmlúv o prenájme náradia, komunikácia so zákazníkom, fakturácia, sledovanie prijatých platieb, súdne spory a mimosúdne vyrovnanie pohľadávok.

Prevádzkovateľ spracúva na účely (i)  uzatvorenia zmluvy, plnenia povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu, bankové spojenie a národnosť, predmet zmluvy (ii) plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa – napríklad pri uplatnení reklamácie (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené dotknutou osobou pri uplatnení reklamácií. (iii) kontaktovania dotknutej osoby (kontaktný formulár) len údaje dotknutej osoby: meno, priezvisko, emailová adresa a telefónny kontakt.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade (i) uzatvorenia zmluvy, plnenia povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom  a kontaktovania dotknutej osoby (kontaktný formulár) § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.  a  článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) (ii) plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa – napríklad pri uplatnení reklamácie § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.  a  článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR v spojitosti so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. priestupkoch znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: oprávnené osoby prevádzkovateľa (zamestnanci prevádzkovateľa), subdodávatelia, externé právne zastúpenie, externý účtovník, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, finančné ústavy, banky, hypotekárni poradcovia, orgány finančnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje sa uchovávajú iba po dobu stanovenú zákonom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a po dobu nevyhnutnú vzhľadom na účel spracúvania.

Pri spracovávaní osobných údajov sa nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného a individuálneho rozhodovania, ani profilovania.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenos osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa písomne zaslaním listu na adresu Prevádzkovateľa.